มาตรฐานที่เรายึดมั่น

- เรายึดมั่นไม่เพียงแต่ความสวยงาม คุณภาพวัสดุที่ดี แต่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กองแบบแผนกำหนดถูกต้องตามหลักการเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่,บุคลากร,คุณหมอและประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพในการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น

American Society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
- ต้องควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศภายในและระหว่างแผนก
-มีความต้องการพิเศษในการควบคุมอัตราการระบายอากาศ,การกรองอากาศเพื่อเจือจางสิ่งปนเปื้อนในอากาศซึ่งอยู่ในรูป กลิ่น,จุลชีพ,ไวรัส,สารเคมี,สารกัมมันตรังสี
- มีความต้องการอุณหภูมิและความชื้นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
- มีความต้องการระบบควบคุมที่แม่นยำเพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนภายในโรงพยาบาล

The American Institute of Architects
- รูปแบบการ FLOW ของห้องผ่าตัด เป็นแบบทางเดียวสกปรกต้องออกด้านนอก
- รูปแบบและขนาดของห้องต้องไม่น้อยกว่า 37 ตารางเมตร
- วัสดุที่ใช้ตกแต่งในห้องผนังและฝ้าเพดานต้องเป็นวัสดุผิวเรียบป้องกันเชื้อแบคทีเรีย,ประตูต้องเป็นบานเลื่อนควบคุมการไหลของอากาศได้,พื้นต้องเป็นแบบมีรอยต่อน้อยที่สุดและมีคุณสมบัติเป็นสื่อนำไฟฟ้า
- รูปแบบตำแหน่งติดตั้งของปลั๊กไฟฟ้า,ปลั๊กระบบสายสัญญาญต่างๆ,หัวจ่ายแก๊ส,ไฟฟ้าส่องสว่าง

National Fire Protection Association

- มีหัวจ่ายแก๊ส 2xO2, N2O, Air, 2xVac, Scavenging (อย่างน้อย 2 ชุด)
    - มีชุดวาล์วควบคุมเฉพาะจุด Zone Valve และชุดสัญญานเตือนเฉพาะจุด Area Alarm

Center For Disease Control and Prevention
- ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
- ควบคุมรูปแบบการไหลของอากาศ
- ควบคุมชุดปฎิบัติการของบุคลากร
- ควบคุมการจัดวางตำแหน่งต่างๆของอุปกรณ์

Certificate
ISO 9001:2015
( Design Hospital )

Certificate
ISO 9001:2016
( Management )